DOĞAL AFETLER VE KORUNMA YOLLARI

DOĞAL AFETLER VE KORUNMA YOLLARI

DEPREMLER
EROZYON
SEL BASKINLARI
HEYELANLAR
ÇIĞ
YANGINLAR

DEPREMLER

Yeryuvarlağının dışını örten yer kabuğu,
çeşitli nedenlerle sarsılır. Zaman zaman
yeryüzünde kendini belli eden bu
sarsıntılara deprem denir.Depremleri üç
gruba ayırabiliriz :
Tektonik, volkanik, çöküntü depremleri
TÜRKİYE’DEKİ DEPREM BÖLGELERİ
Kuzey Anadolu deprem kuşağı
Ege Bölgesi ve Güney Marmara’daki
çöküntü alanlarının kenarlarımda
bulunan fay çizgilerini kapsayan alan
Antakya-Amik-Maraş oluğu
Güneydoğu Toros yayının dış sınırı

Yurdumuz Akdeniz Deprem Kuşağı
üzerinde yer alır.

Bu nedenle zaman zaman önemli
sarsıntılara mağruz kalır.
ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
Deprem bölgelerinde binalar sert
topraklar ve kayalar üzerine oturtulmalıdır.
Binalar betonarme veya ahşaptan
yapılmalıdır.
Binalar iki kattan fazla olmamalıdır.
Sarsıntılar esnasında kirişlerin altına girilmelidir.EROZYON

Erozyon, toprağın tarım yapılan üst
tabakasının su veya rüzgarın etkisiyle
aşınıp, taşınmasıdır.
Şiddetli yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar,
arazi eğiminin fazla, toprak örtüsünün
zayıf olması erozyona neden olur.
EROZYONU ÖNLEMEK İÇİN YAPILAN PROJELER
Mera ıslah projeleri,
Havza ıslah projeleri,
Ağaç tarımı,
Koru projeleri,
Trakya topraklarını kurtarma
kampanyası

SEL
BASKINLARI

Sel baskını, suyun yatağından taşarak
çevredeki geniş düzlük ve çukur
alanlara yayılmasıdır.Bunun yanında
taban suyunun yükselmesine bağlı
olarak da gerçekleşebilir.
YOL AÇTIĞI ZARARLAR
İnsan kaybı
Hayvan kaybı
Toprak kaybı
Tarımsal hasar
İşsizlik
Ulaşım-haberleşme aksaması
ÖNLEME ÇALIŞMALARI
Başta orman olmak üzere mevcut bitki örtüsü iyi korunmalı
Çıplak yerler ağaçlandırılmalı
Yatak içinde hız kesici setler ve göletler
yapılmalıHEYELAN
HEYELAN
Heyelan: Toprak örtüsü veya ana kayanın bir parçasının bulunduğu yerden koparak yamaç üzerinde harekete geçip daha aşağıda bir yerde birikmesidir.
MEYDANA GELİŞİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
A)Jeolojik ve jeomorfolojik faktörler
Yerçekimi
Ana kaya özellikleri
Eğim
Bakı
Deprem

B) Beşeri faktörler
Yol ve bina yapımı için yamaç hafriyatı
Taş ve maden ocağı açma
Kanal ve tünel inşaatı için yamaç hafriyatı
KORUNMA YOLLARI
Yamacın doğal eğiminin bozulmaması,
Yamacın mevcut bitki örtüsünün iyi korunması, çıplak yamaçların ağaçlandırılması,
Eğimli arazilere destek duvarları yapılması


ÇIĞ

ÇIĞ
Çığ, dağın çok yüksek bir yerinden kopup yuvarlanan, yuvarlandıkça da
büyüyen kar kütlesidir.Yurdumuzun özellikle D.Anadolu Bölgesi’nde görülen
ve önemli zararlar veren bir afettir.
ÇIĞIN OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
A)Meteorolojik Faktörler
Yağış
Yağmur
Sıcaklık
Rüzgar
Topoğrafik faktörler
Depremler
Eğim
Bakı
Yükseklik
Yamaç uzunluğu
Bitki örtüsü
KORUNMA YOLLARI
Çok dik yamaçlara dayanma duvarları yapılmalı
Kazıklar çakılmalı
Yamaçlara ağaçlar dikerek çığ tehlikesi
önlenmeli

YANGINLAR
YANGINLAR
Yangın ; bir ormanın, bir evin veya daha
başka bir ortamın tutuşarak yanması demektir.Ülkemizde özellikle yaz aylarında orman yangınları görülmektedir.
ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
İnsanlara ağaç ve orman sevgisi aşılanmalı, ormanın yurt ekonomisine ve
çevreye olan yararları konusunda bilinçlendirilerek eğitmeli
Gerekli emniyet ve alarm sistemi kurulmalı

Orman içi yollar, haberleşme yeterli düzeye getirilmeli
Yanan yerler hemen korumaya alınarak
ağaçlandırılmalı
DEĞERLENDİRME SORULARI
1)Doğal afetler nelerdir? Kısaca açıklayınız.
2)Doğal afetlerin milletimiz üzerindeki
maddi ve manevi etkileri nelerdir?
4)Millet olarak bizi en çok etkileyen afet
nedir?


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !